การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน
   
   
   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   
   

 

 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นบน Social Media

 
 
 
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ผ่านแบบฟอร์มติดต่อ