วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สร้างพลเมืองดีสู่สังคมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
นวัตวิถีแห่งความสุข

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
          2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสาสาธรณะ และมีความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลก
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและมีความสุข
          4. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ
          6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          7. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
          2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความถนัด และความสนใจ
          3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง และเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสาธารณะ และได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี
          4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างปลอดภัยและมีความสุข
          5. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
          6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ
          7. ระบบบริหารการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          8. ระบบบริหารการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมองค์กร

“P A T H U M T H A N I”

          P : Productivity หมายถึง การมีผลิตภาพ มีประสิทธิภาพของการทำงานหรือการให้บริการ
          A : Attempt หมายถึง การมีความมุ่งมั่นและมีความพยายามสู่ความสำเร็จ
          T : Technology หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
          H : Hospitality หมายถึง การให้การต้อนรับด้วยความยินดี ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
          U : Understand หมายถึง การทำงานด้วยความเข้าใจในงาน ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และเข้าใจซึ่งกันและกัน
          M : Moral & Ethics หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและการให้บริการ
          T : Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม
          H : High Performance Organization หมายถึง การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
          A : Accreditation หมายถึง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
          N : Network หมายถึง การมีเครือข่าย ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
          I : Innovation หมายถึง การมีนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม โดยบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
          2. เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย
          3. สร้างกลไกในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายทางการศึกษา และการมีส่วนร่วม
          4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
          5. สร้างประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

Scroll to Top