บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธ.ค.2565

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (มีนาคม 2566)

ดูเอกสารเพิ่มเติมบน Google Drive

Scroll to Top