เผยแพร่ผลงาน

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ดูเอกสารเพิ่มเติมบน Google Drive

Scroll to Top