แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ส่วนที่ 1
(school mapping)

ส่วนที่ 2
(แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ.)

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาปทุมธานี
จำนวน 22 โรงเรียน แยกตามสหวิทยาเขต

สัตตบงกช

ดูเอกสารทั้งหมดบน Google Drive

Scroll to Top