การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างของหน่วยงาน 
O2ข้อมูลผู้บริหาร 
O3อำนาจหน้าที่ 
O4ข้อมูลการติดต่อLink

การประชาสัมพันธ์

O5ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีLink

การปฏิบัติงาน

O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่Link

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อLink
       *หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ที่มีชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อที่ สื่อความหมาย ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และต้องไม่ใช้หมายเลข IP Address เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ 
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
O13E-ServiceLink
   หมายเหตุ : E-Service แสดงช่องทางการที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Smart OBEC, My office , AMSS++ หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน (ควรมีคุ่มือการเข้าใช้งานในหน้าแรกหรือโปรแกรม ที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

การจัดซื้อจัดจ้าง

O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O19รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม 

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การป้องกันการทุจริต : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส : แผนป้องกันการทุจริต

O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เอกสารประกอบ

Scroll to Top