งานสวัสดิการ

  1. สำหรับติดใบเสร็จรับเงิน
  2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 
  3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223
  4. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006

งานพัสดุ

  1. แบบ ทบ.2 .PDF | .DOC
  2. แบบ ทบ.3  .PDF | .DOC
  3. แบบ ทร.11 
  4. แบบ ทร.04

งานบัญชีและการเงิน

  1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708
  2. แบบ กบข.อพ001/2559
  3. ใบมอบฉันทะ
  4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111
  5. ใบสำคัญรับเงิน
  6. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
  7. ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน

งานบำเหน็จ บำนาญ

  1. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1)
  2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ

ข้าราชการ/บำนาญเสียชีวิต

  1. เอกสารที่ต้องยื่นข้าราชการและบำนาญเสียชีวิต
  2. แบบ ป.ค.14
  3. แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
  4. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  5. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย

 

การขอรับความเห็นชอบเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

  1. แบบฟอร์ม_ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
  2. เกณฑ์ราคากลางกระทรวงดิจิทัล(DE) ฉบับเดือนมีนาคม 2566
  3. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
  4. ตัวอย่างโครงการ

การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

  1. คู่มือขออนุญาตไปต่างประเทศ
  2. ขั้นตอนการเสนองาน
  3. แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มขอคัดสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16

  1. แบบฟอร์มคำขอ
  2. ตรวจสอบสถานะ

Scroll to Top