การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดูเอกสารเพิ่มเติมบน Google Drive

Scroll to Top