แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดูเอกสารเพิ่มเติมบน Google Drive

Scroll to Top