พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ในสถานศึกษา โดยมี ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยการจัดโครงการเพื่อมุ่งเน้นให้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลยุทธ์ของ สพม.ปทุมธานี และส่งเสริมให้การดำเนินการด้านสภานักเรียนของ สพม.ปทุมธานี เป็นรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับเกียรติจาก นางสาว จิณณ์วรา ถิ่นทวี ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมจินตพัฒน์ นางสาวฐิตาภรณ์ อาจสม สถาบันฝึกอบรมจินตพัฒน์ และนายเกรียงศักดิ์ พุ่มพฤกษ์ โค้ช นักจิตวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Scroll to Top