เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพม.ปทุมธานี มอบหมายให้ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายอาทิตย์ เงินมาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีโครงการกิจกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …. ด้วยเหตุนี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …. ดังกล่าว จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 2. ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ 3. ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …. และ 4. ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. …. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาภาศบังคับ จำนวน 4 ฉบับดังกล่าว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top