ประกาศผู้ชนะโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ ชุดที่ 2ประกาศผู้ชนะโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ ชุดที่ 2