ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพ ชุดที่ 2 ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพ ชุดที่ 2