ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ ชุดที่ 1ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพ ชุดที่ 1