เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมด้านอาชีพเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมด้านอาชีพ