เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมด้านอาชีพเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมด้านอาชีพ