ประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จะดำเนินการรับสมัครค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

รายละเอียดดังต่อไปนี้