ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

>>>>>ประกาศ<<<<<                             >>>>>ใบสมัคร<<<<<