สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน

O1   โครงสร้างหน่วยงาน   
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
O3 อำนาจหน้าที่  
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
O5 ข้อมูลการติดต่อ   
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7    ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพข่าวกิจกรรม  https://www.facebook.com/ssps4.go.thhttps://www.youtube.com/ssps04

 

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8    Q&A  
O9 Social Network  https://www.facebook.com/ssps4.go.thhttps://www.youtube.com/ssps04

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

แผนดำเนินงาน

O10    แผนดำเนินงานประจำปี  
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

 

 การปฏิบัติงาน

O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 

 การให้บริการ 

O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
O17 E–Service  

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  

 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / ช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการบริการ  
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

O34    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน   
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม  
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ปรับปรุงปี พ.ศ.2563)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน