การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

 

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

 

 

 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นบน Social Media

 
 
 
ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ผ่านแบบฟอร์มติดต่อ