การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565