มาตรการด้านความโปร่งใสและการจัดการเรื่องทุจริต
 
                1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                4. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                5. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                7. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                8. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                10. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                11. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                12. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                13. มาตรการป้องกันการรับสินบน https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                14. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                15. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                16. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                17. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                18. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report
                19. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/annual-performance-report