บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  

 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2563)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2563)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2565)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (มีนาคม 2566)