คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

  

  คู่มือให้บริการ การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์

  ขั้นตอนการให้บริการ การขอหนังสือผ่านสิทธิ์

 

  คู่มือให้บริการ การขอยืม ก.พ.7/ก.ค.ศ.16

  คู่มือให้บริการ ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง6

  คู่มือให้บริการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"

  คู่มือให้บริการ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)

  คู่มือให้บริการ งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ผู้สอน" ในหน่วยงานทางการศึกษา

  คู่มือให้บริการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"

  คู่มือให้บริการ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา"

  คู่มือให้บริการ การขอปรับเงินเดือนกรณีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของข้าราชการครู

  คู่มือให้บริการ การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  คู่มือให้บริการ งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา

  คู่มือให้บริการ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

  

     

  คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  คู่มือให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน

 

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

  ช่องทางการให้บริการ

 

  คู่มือให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

  

  คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 

  คู่มือให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี

  คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

  คู่มือการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Google Meet

  คู่มือการ Remote Access ผ่านโปรแกรม Team Viewer

  คู่มือการลบโปรแกรม Internet Download Manager