คู่มือการปฏิบัติงาน

  

   1. คู่มือกลุ่มอำนวยการ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
   2. คู่มือการปฏิบัติงานประชุมผู้บริหาร สพม.ปทุมธานี https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
   3. คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
   
 

  1. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. คู่มือการปฏิบัติงาน(ขวัญหทัย) https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 
 

  1. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพตำบล https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  3. คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  4. แนวทางการนำหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  5. เกณฑ์OBECQAhttps://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  6. คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา PRESS07 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  7. แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริต https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  8. แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2561 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  9. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  10. ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน พ.ศ.2561 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  

 

  1. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. แผนการปฏิบัติงาน ปี 2565https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  3. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2565 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  4. กรอบคุณธรรม ปี 2565 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  5. แนวทางการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 

  1. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.ปทุมธานี https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพฐ. https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 
 
 
 
  1. คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. คู่มือการดำเนินการทางวินัย (2564) https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  3. คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  4. คู่มือมาตรการใช้ดุลพินิจ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  5. คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  6. คู่มือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  7. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  8. แนวทางการดำเนินการร้องเรียนเรื่องทุจริต https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 
 
 
    1. คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 

  1. คู่มือและแนวปฏิบัตินักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. คู่มือการใช้งานระบบเทียบกำลังพล https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  3. คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  4. คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคล https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  5. คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  6. คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของค์กรวิชาชีพ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  7. คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนของสถานประกอบการ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  8. คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  9. คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  10. คู่มือการปฏิบัตงานการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  11. คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  12. คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  13. คู่มือการประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  14. คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพฐ. https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  15. คู่มือบ้านเรียน HOMESCHOOL https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  16. คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  17. คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  18. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  19. กฎกระทรวงปี 2546 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  20. แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  21. คู่มือแนวทางการจัดทำ ปพ๓ ในสถานศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  22. คู่มือ homeschool  https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  23. คู่มือนักจิตวิทยา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  24. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2ุ5. คู่มือสภานักเรียน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  26. คู่มือพาน้องกลับมาเรียน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 
  
  1. คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
 
 
 
 
  1. คู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  2. คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  3. คู่มือการปฏิบัติงาน การขอยืม ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  4. คู่มือการปฏิบัติงาน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  5. คู่มือการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  6. คู่มือการปฏิบัติงาน การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  7. คู่มือการปฏิบัติงาน การขอปรับเงินเดือนกรณีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของข้าราชการครู https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  8. คู่มือการปฏิบัติงาน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  9. คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา" https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  10. คู่มือการปฏิบัติงาน งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "ผู้สอน" https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  11. คู่มือการปฏิบัติงาน งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing
  12. คู่มือการปฏิบัติงาน การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1rDpFTgEiyq4Y9Ulo5dNGi8VVWotXnc2I/view?usp=sharing