​

 

 

 

 นางสาวอารี กระจับเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-5294714
Email : aree.2514@hotmail.com 
 
 

 

   
 
 
 
 
นางสาวกันยากร เงินงอก
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 089-9623679
Email:1986guza@gmail.com