​

 

 

 

 นางสาวอารี กระจับเงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-5294714
Email : aree.2514@hotmail.com