​​

 

 

 

 

นายนิคม กกขุนทด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 083-2233350
Email : Nikhom42@gmail.com

 

นางกอบแก้ว สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 081-4591089
Email : Kobkaew20@gmail.com

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 094-9985099
Email : -

นางอมรรัตน์ งามบุญสร้าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 065-4295298
Email : pockyjung1980@gmail.com

 

นางสาวกิติยา พรหมสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 098-9125645
Email : -

 

นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 092-5365939
Email : joyspypccp@gmail.com

 

นางสาวนุชนรา ละหุ่งเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-0013054
Email : nootnara.la@ssps4.go.th

นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-0488443
Email : jeerapa.pr@ssps4.go.th

 

นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-8972892
Email : dr.kobwit@obec.moe.go.th

 

นางเกตุทอง คงทน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 082-6625564
Email : katethong.kt@ssps4.go.th

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

   https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/supervision-ssps4