​​

 

 

 

 ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายอาทิตย์ เงินมาก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 081-4485850
Email : max.kan4@gmail.com

 

นางสาวลำภู สัพโส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-8127645
Email : lumpu18@gmail.com

 

นายเชิดพงศ์ พฤกษพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0830840693
Email : tite.cp@gmail.com

 

 

นางสาวดลนภัส ประดับนิล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0909464932
Email : puy.dolnapas@gmail.com

 

 

นางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ : 0887644115
Email : ayangkuns@gmail.com

 

 นางสาวจุฑามาศ วิจารณรงค์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 087-0803037
Email : Juthamas.Wi1551@gmail.com

 
 
 

นางศิริลักษณ์ ชื่นเฉลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 097 3347341
Email : Siriluck.C2518@gmail.com

 

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง