​​

 

 

 

 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                                                        นางสาววชิราภรณ์ แพงทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 065-7419894
Email : kru.wachi.21@gmail.com

                                                             

นางสาวขวัญหทัย แพฟืน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 092-6415464
Email : kwanhataip@gmail.com

 

นางสาวดุจเดือน คำใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 092-5287818
Email : Dujdain1023@gmail.com

                                                                                    

 
 
 

 นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 089-5287631
Email : Sarah77yo@gmail.com