​​

 

 

 

 นางสาวแก้วตา ไพรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 089-1728044
Email : Keawta2@hotmail.com
                                                                นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 081-8676924
Email : Parch_rt@hotmail.com

                                                      

นางสาวทราย ปรานสุจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-9296642
Email : sinesy77@gmail.com

นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-8974995
Email : -

 
                                                                                        
 

นายวัฒนา เจือจำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-8113334
Email : -

 

 
 
 
 

นายต่อสกุล คณากัณฑ์
พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 098-3053753