​​

 

 

 

 นางสาวแก้วตา ไพรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 089-1728044
Email : Keawta2@hotmail.com
                                                                นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 081-8676924
Email : Parch_rt@hotmail.com

                                                      

นางสาวทราย ปรานสุจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-4702946
Line : sinesy77

(เงินเดือน จ่ายตรง)

นางสาวธิดา ปรีชานุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-8974995
Email : -

 
                                                                                        

   นางธารทิพย์ ชื่นจรูญ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทรศัพท์ : 081-8056194
Email:thantip978@mail.com

นายวัฒนา เจือจำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-8113334
Email : -

นางสาวปุณยนุช พะมณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 064-8931188
Email:jie3019@hotmail.com

 
 
 
          

นายต่อสกุล คณากัณฑ์
พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ : 098-3053753