​​

 

 

 

 

 นางขวัญประไพ วิชญคุปต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 083-0342431
E-mail : khwan_wit@hotmail.com 
 

นางรัดดา พลแสน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 081-4988946
Email : -

นางสาวนภาภรณ์  สุขสวัสดิ์
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 092-5060244
Email : ning_300636@hotmail.com
 

นางสาวขวัญใจ พูนสะผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 085-9922858
Email : Kwanjai-Phoonsapol@hotmail.com
                                                

                                                                                     
 
 

 นายสันติ ปฏิทิน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 097-9523623
Email : -

นายสิทธิชัย เผ่าประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 080-8120523
Email : -