วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

พันธกิจ
        1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ
        2. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
        3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ
        4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
        5. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
        6. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
        7. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
        8. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

 

เป้าประสงค์
        1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
        2. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
        3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติ
        4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียน มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
        5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
        6. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาคเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
        7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
        8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

 

ค่านิยมองค์กร


“WE GO TOGETHER”

                                        W : Wonderful หมายถึง การสร้างความรู้สึกเชิงบวกในการทำงานให้มีความรู้สึกมีค่า มหัศจรรย์

                                        E : Enjoy หมายถึง การสร้างความรู้สึกสุนกสนานกับการทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                        G : Good Governance หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรมและถูกต้อง

                                        O : Opinion หมายถึง การยอมรับและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

                                        T : Technology หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

                                        O : Operation หมายถึง การปฏิบัติตามระบบการบริหารและการจัดการ

                                        G : Growth หมายถึง องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตามลำดับ

                                        E : Effectiveness หมายถึง การมุ่งประสิทธิผลและเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจ

                                        T : Target หมายถึง การมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของทุกคน

                                        H : Honest หมายถึง การมีความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และเปิดเผยตรงไปตรงมา

                                        E : Efficiency หมายถึง การมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานแบบคุ้มค่า คุ้มเวลา

                                        R : Respect หมายถึง การให้เกียรติและสนองต่อผู้รับบริการหรือผู้เรียน